O de juny 2013 ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dijous, 27 de juny de 2013

AGRUPAMENTS FLEXIBLES

Al llarg de la setmana tots els grups de l'escola gaudeixen d'algunes sessions amb el grup-classe desdoblat. El professorat compta amb grups reduïts d'un màxim de 13 alumnes als quals pot dedicar una atenció més individualitzada, incidint en aquells continguts que costa treballar amb la classe sencera. Aquesta organització permet fer un treball de caire més manipulatiu i portar a terme activitats vinculades a les àrees instrumentals que afavoreixen el desenvolupament de les competències bàsiques.
LLENGUA CATALANA I EXPRESSIÓ ESCRITA

El nostre objectiu és que l'alumnat planifiqui, produeixi i revisi els seus textos. Ens situem dintre de la metodologia constructivista que es basa en apropar-se al món de la lectura i l'escriptura a partir de les paraules i textos que tinguin significat i funcionalitat per als nens i nenes. A mesura que van creixent, aprenen a confegir el seu propi nom i altres paraules, passant progressivament a les frases i als textos de diversos tipus i complexitats. 

MATEMÀTIQUES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Plantegem a les criatures problemes matemàtics procedents de la vida quotidiana que permetin establir relacions i connexions per arribar a adquirir el nivell d'abstracció òptim en cada edat. Des dels contatges amb l'alumnat d'infantil, fins al plantejament i resolució de problemes amb l'alumnat de primària, descobrim les matemàtiques des de la pràctica, potenciant el càlcul competencial.FILOSOFIA

Aquest  serà un espai per la reflexió, on poden opinar lliurement , on no hi ha veritats ni mentides, on el dubte és el motor de l’aprenentatge, on tot es pot posar  a debat, tot és opinable,  sempre complint les  normes de respecte vers les opinions dels altres. El debat filosòfic els proporcionarà la possibilitat d’anar fent-se el seu propi criteri per interpretar el món de resultes de compartir reflexió amb els seus iguals.  Aprendrem a escoltar, qüestionar, dubtar, criticar,argumentar, empatitzar..... en defintiva a filosofar  per ser més reflexius, responsables i lliures.

LLENGUA ANGLESA

En l´ensenyament-aprenentatge de la Llengua Anglesa a l’Escola Ítaca es parteix de la convicció que la Llengua esdevé una eina fonamental de comunicació per als nostres alumnes en la societat actual.
Sota aquesta consideració, a més de les sessions en gran grup, es treballa  en grups reduïts a l´aula d´Anglès on disposem de material visual  i manipulatiu divers. D´aquesta manera es pot portar a terme una atenció i un seguiment més individualitzat dels alumnes. En aquestes sessions es dóna prioritat al treball de la llengua a nivell oral amb el suport de recursos multimèdia i mitjans audiovisuals (PDI) per tal de reforçar les destreses de comprensió, producció i interacció oral amb els mestres especialistes d'anglès i entre els mateixos alumnes. Es treballa de forma dinàmica i lúdica a través de cançons, contes, jocs, representacions, TPR (Typical Physical Response),…
L´objectiu d´aquestes sessions es donar realisme, funcionalitat i reforçar els continguts apresos durant les sessions en gran grup.
Com  a recurs afegit, a l´aula d´Anglès s´ha creat un espai on disposem  d´una Biblioteca en Anglès que recull una sèrie de llibres motivadors per l´aprenentatge de la llengua.
Per això la nostra metodologia és clara: aprendre tot xerrant, jugant i cantant, creant i experimentant. L´objectiu fonamental és perfeccionar el nivell general dels nostres alumnes en totes les destreses comunicatives de l’idioma.


LA PSICOMOTRICITAT

Del plaer de fer...
.... al plaer de pensar.

B. Aucouturier

LA PSICOMOTRICITAT

Som conscients de la importància que té el moviment en les primeres edats.  Quan els nens i les nenes encara no estan preparats per parlar, reflexionar, posar paraules a les vivències, ja estan tenint experiències i movent-se. La psicomotricitat es desenvolupa a partir del moviment i del joc i per això és una activitat bàsica a l’educació infantil.

El moviment té un ventall de funcions importantíssimes segons N. Franc (2001):
·Adaptativa: és a partir del moviment que ens podem integrar a un entorn determinat i és aquest el que ens permet sobreviure-hi.

·Expressiva: l’exteriorització de desitjos, idees i estats.

·Relacional: el moviment ens permet relacionar-nos amb el món exterior, amb les persones i els objectes ubicats en un espai i un temps determinat.

·Comunicativa: en qualsevol moviment hi ha comunicació amb l’altre ja que el to, la postura, la mirada, etc, és a dir la comunicació no verbal, és la que transmet el 80% de la informació que enviem als altres.
·Cognitiva: és una eina de construcció de coneixement i aprenentatges.

El joc és l’exploració de l’entorn amb plaer en presència de l’adult. 
El seu component lúdic va lligat a un component afectiu-emocional i unit a un desenvolupament cognitiu, motriu i social. 
En el joc ha d’existir competència però no competitivitat.

Els instruments amb què compta la psicomotricitat per tal que el moviment dels nens i nenes es converteixi en aprenentatge són les seves propostes generals i obertes que exposa als alumnes per tal que espontàniament experimentin i s’expressin, és a dir el disseny dels elements de la sala i les indicacions donades abans del joc per la mestra.  
LA COEDUCACIÓ

El nostre projecte d'innovació educativa La Coeducació com a marc imprescindible per a la convivència té com a objectiu global  educar en la igualtat nens i nenes i la preparació per a la resolució pacífica dels conflictes com a fórmules bàsiques per a la convivència i la prevenció de la violència. Volem ajudar el nostre alumnat a construir relacions igualitàries basades en el respecte i la capacitat d’analitzar els conflictes i elaborar estratègies no sexistes i no violentes per resoldre’ls.

La feina de conscienciació sobre la necessitat d'igualtat i la no acceptació que les diferències biològiques es converteixin en desigualtats socials la volem ampliar en el sentit d’aprofundir en la necessitat de canvi del rol masculí posant especial èmfasi en les conseqüències negatives que tenen pels mateixos nens. Han de veure i sentir que la superació del rol masclista els ajudarà a tenir unes relacions equilibrades, plàcides i lliures que els faran més feliços.


Aquestes són algunes de les actuacions que fem a l'escola:
·         Buscar  sempre l’aportació de les dones en qualsevol aspecte que s’estigui treballant per fer-les visibles, dignificar el seu paper a la societat, la cultura, les ciències i les arts.
·         Revisar i descartar el material didàctic que presenti elements sexistes. Visibilitzar i analitzar el elements sexistes que anem trobant en qualsevol llibre o document de treball.
·         Utilitzar un vocabulari no sexista en la comunicació entre les persones i en els documents.
·         Distribució dels espais d’esbarjo: tenir diferents tipus de zones de jocs (motrius, conversa, joc de taula..), restricció del futbol a dos dies a la setmana per evitar el domini de l’espai.     Treballar la construcció d’identitats de gènere flexibles i obertes. Valorar els sabers de la llar i de cura dels altres.
·       Treballar les diades del  30 de gener dia de la Pau, el 8 de març dia de la dona treballadora i el 25 de novembre dia contra la violència de gènere.
     Protocol d’actuació  per controlar la impulsivitat i l’agressivitat negociat tant a nivell de claustre com a nivell de tutories per afavorir la resolució de conflictes de manera pacífica.
Tutories individualitzades: els tutors i tutores disposen d’una hora a la setmana per parlar individualment amb el seu alumnat sobre aquells temes que se’ls fa difícil tractar en grup.ÍTACA. EL NOSTRE NOMEl nom d'Ítaca fa referència a la illa grega situada a la Mediterrània, a prop de les costes de Grècia. A l'Odissea, un poema de la Grècia Clàssica, se'ns explica el viatge que Ulisses va fer per tornar a Ítaca, la seva pàtria, després de lluitar a la guerra de Troia.


Després que Carles Riba (traductor de l'Odissea) adaptés els versos al català i, encara més, després que Lluís Llach els hagués transformat en una cançó que per a molts catalans és gairebé un segon himne, l'"Ítaca" s'ha convertit en un dels poemes més coneguts a casa nostra.

Sempre se'ns fa referència quan es vol dir que l'important de qualsevol viatge no és l'arribada, sinó el mateix trajecte. Datat l'any 1911 Ítaca és una baula més d'una tradició literària que va inagurar Homer. Assumeix la idea del viatge com a metàfora de la vida en tant que aprenentatge. Hi ha ressons d'Ítaca en un altre poema de l'autor Kavafis que ens parla de la inutilitat del viatge si aquest és una fugida de la pròpia devastació interior.

ÍTACA

Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d' aventures, ple de coneixençes. 
Els Lestrígons i els Cíclops,
l'aïrat Posidó, no te n'esfereixis: 
són coses que en el teu camí no trobaràs,
no, mai, si el pensament se't manté alt, si una 
emoció escollida 
et toca l'esperit i el cos alhora. 
Els Lestrígons i els Cíclops, 
el feroç Posidó, mai no serà que els topis 
si no els portes amb tu dins la teva ànima, 
si no és la teva ànima que els dreça davant teu.

Has de pregar que el camí sigui llarg. 
Que siguin moltes les matinades d'estiu 
que, amb quina delectança, amb quina joia ! 
entraràs en un port que els teus ulls ignoraven; 
que et puguis aturar en mercats fenicis
i comprar-hi les bones coses que s'hi exhibeixen, 
corals i nacres, ambres i banussos 
i delicats perfums de tota mena:
tanta abundor com puguis de perfums delicats;
que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes, 
per aprendre i aprendre dels que saben.

Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. 
Has d'arribar-hi, és el teu destí. 
Però no forcis gens la travessia. 
És preferible que duri molts anys 
i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa, 
ric de tot el que haurás guanyat fent el camí, 
sense esperar que t'hagi de dar riqueses Ítaca.

Ítaca t'ha donat el bell viatge. 
Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo. 
Res més no té que et pugui ja donar.

I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat.
Savi com bé t'has fet, amb tanta experiència,
ja haurás pogut comprendre què volen dir les Ítaques .


KONSTANTINO KVAFIS (1863-1933)


diumenge, 23 de juny de 2013

LA FILOSOFIA 3/18


El projecte Filosofia 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament de l'alumnat, partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Es tracta d'un projecte que concreta el desig general d'ensenyar a pensar i enfortir la capacitat reflexiva dels nenes i les nenes.

Les criatures tenen una necessitat d’entendre, situar-se, orientar-se i nosaltres les volem ajudar a  repensar el que ja saben, buscant altres possibilitats, cares diverses per fugir dels estereotips i obrir la ment a noves idees. Encetem la nostra tasca prenent la filosofia com una eina  trencadora de tabús i prejudicis. Volem fer un debat de les idees per ajudar a desenvolupar la seva personalitat i preparar per participar en la construcció d’una ciutadania democràtica i plural. Tot això els ajudarà a organitzar i destriar l’excés d’informació que ens envolta.

Aquest  serà un espai per la reflexió, on poden opinar lliurement, on no hi ha veritats ni mentides, on el dubte és el motor de l’aprenentatge, on tot es pot posar a debat, tot és opinable, sempre complint les normes de respecte vers les opinions dels altres. El debat filosòfic els proporcionarà la possibilitat d’anar fent-se el seu propi criteri per interpretar el món de resultes de compartir reflexió amb els seus iguals.  Aprendrem a escoltar, qüestionar, dubtar, criticar, argumentar, empatitzar..... en defintiva a filosofar  per ser més reflexius, responsables i lliures.
La pràctica es fa mitjançant el “diàleg filosòfic”, basat en activitats a partir de contes, històries, pel·lícules, observació d’obres d’art, ... A més, amb l’alumnat més gran aquest diàleg es fa sobre tot a partir de lectures que  ofereixen ambigüitats que estimulen el debat. El mestre o la mestra dinamitza el debat intentant que es respecti el tema escollit, prioritzant l'argumentació i evitant al màxim les divagacions i les fugides.

PÀGINA WEB GRUP IREF.
dijous, 20 de juny de 2013

LA NOSTRA ESCOLA. ELS ESPAIS

                                                            
Menjador

Vestíbul

Biblioteca

Pati Primària

Passadís Primària

Lavabos Primària

Aula Anglès


Pati Infantil

Pati Primària i Pistes

Aula d'Infantil

Passadís Infantil

Vestíbul Infantil


Secretaria

Gimnàs

Porxo Primària (Pati)

LA NOSTRA ESCOLA. FASES DE LA CONSTRUCCIÓ


Hem fet una selecció d'algunes fotos del procés de construcció de la nostra escola.