O PRINCIPIS EDUCATIUS i NOFC (Normes d'Organitació i Funcionament del Centre) ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

divendres, 27 de desembre de 2013

PRINCIPIS EDUCATIUS i NOFC (Normes d'Organitació i Funcionament del Centre)


La finalitat de l'escola és desenvolupar les capacitats de relació i d'aprenentatge dels infants, en un marc que fomenti l'autonomia, el respecte i la responsabilitat. El professorat treballa en equip i vetlla perquè la col·laboració família-escola sigui un fet real, tant pel que fa a l'educació de cada nen i nena, com pel que respecta a la bona marxa de la comunitat escolar.Principis Educatius del Centre

Escola catalana, arrelada al medi

Ensenyament en català, que fa viure les tradicions populars i es proposa aconseguir que els nens i les nenes, sigui quina sigui la seva procedència, arribin a sentir.se integrats a la comunitat catalana.

Oberta a tothom

L'escola està oberta a tothom sense diferencia l'origen social, econòmic, ideològic o religiós de la  família. Partim que tots els nens i nenes son diferents i cal respectar i valorar els seus trets diferencials tant culturals com personals.

Democràtica

Promou el respecte i els principis bàsics de la convivència. Afavoreix la participació de pares, mares, alumnes i mestres en tot el procés educatiu, escoltant les propostes que arriben des dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Integral

Entenem l'educació com el procés que pretén desenvolupar a la persona de forma integral, és a dir, atenent no únicament l'àmbit acadèmic sinó també l'àmbit personal i social.

Coeducativa

Fomenta la igualtat de les persones intentant desmitificar els "rols" sexuals imposats per la societat.

Laica

Respectem totes les religions deixant en l'àmbit de la família el seu desenvolupament i pràctica.

Solidària i participativa en l'entorn social i natural

L'escola vol formar persones responsables i lliures, és per això que afavoreix la solidaritat, el companyerisme i el respecte al medi ambient.

Pacifista

La pau, serà aplicada a l'escola com a gestió i resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la negociació de solucions vàlides per totes les parts implicades en el conflicte.

Objectius Educatius

Pretenem que el nostre alumnat:

Aprengui a conèixer

Tenint en compte la societat on vivim on la informació ens arriba en grans quantitats creiem que és important que l'escola faciliti eines als infants per tal que siguin capaços de cercar, seleccionar, organitzar i tractar la informació. Eines que podríem resumir en aprendre a aprendre.

Aprengui a fer

Que aquells coneixements adquirits es puguin utilitzar en el ventall més ampli de situacions quotidianes.

Aprengui a conviure

Cal que els valors i les actituds formin una part molt important de l'aprenentatge, un aprenentatge basat en el treball cooperatiu, en grup, que els permeti no únicament aprendre fets i conceptes sinó també habilitats socials i de relació.

Aprengui a ser

Desenvolupar la personalitat i poder actuar amb autonomia, criteri i responsabilitat personal. Aquests objectius s'hauran d'anar adquirint durant tota l'escolaritat, de forma progressiva i coordinada, treballant conjuntament amb les famílies.