O PRINCIPIS EDUCATIUS i NOFC (Normes d'Organitació i Funcionament del Centre) ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

divendres, 27 de desembre de 2013

PRINCIPIS EDUCATIUS i NOFC (Normes d'Organitació i Funcionament del Centre)

La finalitat de l’escola és desenvolupar les capacitats de relació i d’aprenentatge dels infants, en un marc que fomenti l’autonomia, el respecte i la responsabilitat.

El professorat treballa en equip i vetlla perquè la col·laboració família-escola sigui un fet real, tant pel que fa a l’educació de cada nen i nena, com pel que respecte a la bona marxa de la comunitat escolar.


PRINCIPIS EDUCATIUS DEL CENTRE


La nostra escola es defineix i basa l’educació en els següents principis:

Escola catalana, arrelada al medi

Ensenyament en català, que fa viure les tradicions populars i es proposa aconseguir que els nens i les nenes, sigui quina sigui la seva procedència, arribin a sentir-se integrats a la comunitat catalana.

Oberta a tothom

L’escola està oberta a tothom sense diferenciar l’origen social, econòmic, ideològic o religiós de la família.
Partim que tots els nens i nenes són diferents i cal respectar i valorar els seus trets diferencials tant culturals com personals.

Democràtica

Promou el respecte i els principis bàsics de la convivència.
Afavoreix la participació de pares, mares, alumnes i mestres en tot el procés educatiu, escoltant les propostes que arriben des dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Integral


Entenem l’educació com el procés que pretén desenvolupar a la persona de forma integral, és a dir, atenent no únicament l’àmbit acadèmic sinó també el personal i el social.

Coeducativa

Fomenta la igualtat de les persones intentant desmitificar els “rols” sexuals imposats per la societat.Laica

L’escola respecta totes les religions deixant en l’àmbit de la família el seu desenvolupament i pràctica.


Solidària i participativa en l’entorn social i natural

L’escola vol formar persones responsables i lliures. És per això que afavoreix la solidaritat, el companyerisme i el respecte al medi ambient.

Pacifista

La pau, serà aplicada a l’escola en la gestió i resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la negociació de solucions vàlides per a totes les parts implicades en el conflicte.


OBJECTIUS EDUCATIUS:

 Pretenem que els nostres alumnes:

Aprenguin a conèixer

Tenint en compte la societat on vivim on la informació ens arriba en grans quantitats creiem important que l’escola faciliti eines als nens i a les nenes per tal que siguin capaços de cercar, seleccionar, organitzar i tractar la informació. Eines que es podrien resumir en aprendre a aprendre.


Aprenguin a fer

És a dir que aquells coneixements adquirits se sàpiguen utilitzar en el ventall més ampli de situacions quotidianes.


Aprenguin a conviure


Cal que els valors i les actituds formin una part molt important de l’aprenentatge. Un aprenentatge que porti al treball cooperatiu, en grup, que els permeti no únicament aprendre fets i conceptes sinó habilitats socials i de relació.

Aprenguin a ser

Desenvolupar la personalitat i poder actuar amb autonomia, criteri i responsabilitat personal.

Aquests objectius s’aniran adquirint durant tota l’escolaritat, de forma progressiva i coordinada, treballant conjuntament amb les famílies. Aquests principis educatius es concreten en els diversos projectes d'innovació pedagògica:

- La coeducació com a marc imprescindible per la convivència.
- Projecte de filosofia 3-18.
- Educació emocional.NOFC Normes d'Organització i Funcionament del Centre