O AGRUPAMENTS FLEXIBLES ~ ESCOLA ÍTACA, Vilanova i la Geltrú

dijous, 27 de juny de 2013

AGRUPAMENTS FLEXIBLES

Al llarg de la setmana tots els grups de l'escola gaudeixen d'algunes sessions amb el grup-classe desdoblat. El professorat compta amb grups reduïts d'un màxim de 13 alumnes als quals pot dedicar una atenció més individualitzada, incidint en aquells continguts que costa treballar amb la classe sencera. Aquesta organització permet fer un treball de caire més manipulatiu i portar a terme activitats vinculades a les àrees instrumentals que afavoreixen el desenvolupament de les competències bàsiques.
LLENGUA CATALANA I EXPRESSIÓ ESCRITA

El nostre objectiu és que l'alumnat planifiqui, produeixi i revisi els seus textos. Ens situem dintre de la metodologia constructivista que es basa en apropar-se al món de la lectura i l'escriptura a partir de les paraules i textos que tinguin significat i funcionalitat per als nens i nenes. A mesura que van creixent, aprenen a confegir el seu propi nom i altres paraules, passant progressivament a les frases i als textos de diversos tipus i complexitats. 

MATEMÀTIQUES I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Plantegem a les criatures problemes matemàtics procedents de la vida quotidiana que permetin establir relacions i connexions per arribar a adquirir el nivell d'abstracció òptim en cada edat. Des dels contatges amb l'alumnat d'infantil, fins al plantejament i resolució de problemes amb l'alumnat de primària, descobrim les matemàtiques des de la pràctica, potenciant el càlcul competencial.FILOSOFIA

Aquest  serà un espai per la reflexió, on poden opinar lliurement , on no hi ha veritats ni mentides, on el dubte és el motor de l’aprenentatge, on tot es pot posar  a debat, tot és opinable,  sempre complint les  normes de respecte vers les opinions dels altres. El debat filosòfic els proporcionarà la possibilitat d’anar fent-se el seu propi criteri per interpretar el món de resultes de compartir reflexió amb els seus iguals.  Aprendrem a escoltar, qüestionar, dubtar, criticar,argumentar, empatitzar..... en defintiva a filosofar  per ser més reflexius, responsables i lliures.

LLENGUA ANGLESA

En l´ensenyament-aprenentatge de la Llengua Anglesa a l’Escola Ítaca es parteix de la convicció que la Llengua esdevé una eina fonamental de comunicació per als nostres alumnes en la societat actual.
Sota aquesta consideració, a més de les sessions en gran grup, es treballa  en grups reduïts a l´aula d´Anglès on disposem de material visual  i manipulatiu divers. D´aquesta manera es pot portar a terme una atenció i un seguiment més individualitzat dels alumnes. En aquestes sessions es dóna prioritat al treball de la llengua a nivell oral amb el suport de recursos multimèdia i mitjans audiovisuals (PDI) per tal de reforçar les destreses de comprensió, producció i interacció oral amb els mestres especialistes d'anglès i entre els mateixos alumnes. Es treballa de forma dinàmica i lúdica a través de cançons, contes, jocs, representacions, TPR (Typical Physical Response),…
L´objectiu d´aquestes sessions es donar realisme, funcionalitat i reforçar els continguts apresos durant les sessions en gran grup.
Com  a recurs afegit, a l´aula d´Anglès s´ha creat un espai on disposem  d´una Biblioteca en Anglès que recull una sèrie de llibres motivadors per l´aprenentatge de la llengua.
Per això la nostra metodologia és clara: aprendre tot xerrant, jugant i cantant, creant i experimentant. L´objectiu fonamental és perfeccionar el nivell general dels nostres alumnes en totes les destreses comunicatives de l’idioma.